top of page
New Liberty Mooon logo 1x branding.png

TÈM AK KONDISYON


Dènye mizajou 20 jen 2022


1. AKÒ SOU KONDISYON


Kondisyon Itilizasyon sa yo konstitye yon akò legalman obligatwa ki fèt ant ou menm, swa pèsonèlman oswa nan non yon antite ("ou") ak Liberty Moon ("Konpayi," "nou," "nou," oswa "nou"), konsènan ou. aksè ak itilizasyon sitwèb https://libertymoon.org ansanm ak nenpòt lòt fòm medya, chanèl medya, sit entènèt mobil oswa aplikasyon mobil ki gen rapò, ki lye, oswa ki konekte avèk li (ansanm, "Sit la"). Nou anrejistre nan Massachusetts, Etazini epi nou gen biwo ki anrejistre nan 1035 Southern Artery #110, Quincy , MA 02169. Ou dakò ke lè w gen aksè nan sit la, ou te li, konprann, ak dakò pou w respekte tout kondisyon sa yo. Sèvi ak. SI OU PA DAKÒ AK TOUT KONDISYON POU ITILIZ SA YO, LÈ AK PWODISMAN OU PWODISÈ POU ITILIZE SIT LA EPI OU DWE SITE ITILIZE IMEDYATMAN.


Tèm ak kondisyon siplemantè oswa dokiman ki ka afiche sou sit la de tan zan tan yo ekspreseman enkòpore isit la pa referans. Nou rezève dwa, nan sèl diskresyon nou, pou fè chanjman oswa modifikasyon nan Kondisyon Itilizasyon sa yo de tan zan tan. Nou pral avèti w sou nenpòt chanjman lè nou mete ajou dat "Dènye mete ajou" nan Kondisyon Itilizasyon sa yo, epi ou renonse nenpòt dwa pou resevwa yon avi espesifik sou chak chanjman sa yo. Tanpri asire w ke ou tcheke Kondisyon ki aplikab yo chak fwa ou itilize sit nou an pou ou konprann ki Kondisyon ki aplike. Ou pral sijè a, epi yo pral jije ke yo te fè okouran de epi yo te aksepte, chanjman ki nan nenpòt ki Kondisyon Itilizasyon revize lè w kontinye sèvi ak sit la apre dat sa yo Kondisyon Itilizasyon revize yo afiche.


Enfòmasyon yo bay sou sit la pa fèt pou distribisyon oswa itilize pa nenpòt moun oswa antite nan nenpòt jiridiksyon oswa peyi kote distribisyon oswa itilizasyon sa a ta kontrè ak lalwa oswa règleman oswa ki ta sijè a nenpòt egzijans enskripsyon nan jiridiksyon oswa peyi sa a. . An konsekans, moun sa yo ki chwazi jwenn aksè nan Sit la soti nan lòt kote yo fè sa sou pwòp inisyativ yo epi yo se sèlman responsab pou konfòmite ak lwa lokal yo, si ak nan limit lwa lokal yo aplikab.


__________


Tout itilizatè ki minè nan jiridiksyon kote yo abite a (anjeneral ki poko gen 18 an) dwe gen pèmisyon paran oswa gadyen yo, epi yo dwe sipèvize dirèkteman pa yo pou yo sèvi ak sit la. Si ou se yon minè, ou dwe fè paran ou oswa gadyen li epi dakò ak kondisyon pou itilize sa yo anvan ou sèvi ak sit la.2. DWA PWOPRIYETE ENTELEKTUYEL


Sòf si sa endike otreman, sit la se pwopriyete pwopriyetè nou an ak tout kòd sous, baz done, fonksyonalite, lojisyèl, konsepsyon sit entènèt, odyo, videyo, tèks, foto, ak grafik sou sit la (ansanm, "Konteni") ak mak komèsyal yo, sèvis. mak, ak logo ki ladan yo ("Mak yo") yo posede oswa kontwole pa nou oswa yo gen lisans pou nou, epi yo pwoteje pa lwa copyright ak mak komèsyal ak divès lòt dwa pwopriyete entelektyèl ak lwa konpetisyon enjis nan peyi Etazini, lwa copyright entènasyonal, ak konvansyon entènasyonal yo. Kontni an ak Mak yo bay sou sit la "KÒM SE" pou enfòmasyon w ak itilizasyon pèsonèl sèlman. Eksepte sa ki ekspreseman bay nan Kondisyon Itilizasyon sa yo, okenn pati nan sit la ak okenn kontni oswa mak pa ka kopye, repwodui, rasanble, repibliye, telechaje, afiche, parèt piblikman, kode, tradui, transmèt, distribye, vann, lisansye, oswa otreman eksplwate pou nenpòt rezon komèsyal kèlkeswa, san pèmisyon eksprime alekri anvan nou an.


Depi w elijib pou itilize sit la, w ap ba w yon lisans limite pou w gen aksè a epi sèvi ak sit la epi pou w telechaje oswa enprime yon kopi nenpòt pati nan kontni ou te byen jwenn aksè sèlman pou pèsonèl ou, ki pa komèsyal. itilize. Nou rezève tout dwa ki pa ekspreseman akòde pou ou nan ak sou sit la, kontni an ak mak yo.3. REPREZANTASYON ITIlizatè yo


Lè w sèvi ak sit la, ou reprezante ak garanti ke: (1) ou gen kapasite legal epi ou dakò konfòme yo ak Kondisyon Itilizasyon sa yo; (2) ou pa yon minè nan jiridiksyon kote ou abite a, oswa si se yon minè, ou te resevwa pèmisyon paran yo sèvi ak sit la; (3) ou p ap jwenn aksè nan sit la atravè mwayen otomatik oswa ki pa imen, kit atravè yon bot, script, oswa otreman; (4) ou p ap sèvi ak sit la pou okenn rezon ilegal oswa san otorizasyon; epi (5) itilizasyon sit la pa pral vyole okenn lwa oswa règleman ki aplikab.


Si w bay nenpòt enfòmasyon ki pa vre, ki pa egzak, ki pa aktyèl oswa ki pa konplè, nou gen dwa sispann oswa mete fen nan kont ou epi refize nenpòt ak tout itilizasyon sit la kounye a oswa nan lavni (oswa nenpòt pati ladan l).4. AKTIVITE ENTÈDI


Ou pa gen dwa gen aksè a oswa itilize sit la pou okenn lòt rezon pase sa pou nou mete sit la disponib. Sit la pa ka itilize an koneksyon avèk nenpòt inisyativ komèsyal eksepte sa yo ki espesyalman andose oswa apwouve pa nou.


Antanke itilizatè sit la, ou dakò pa:

 • Sistematikman rekipere done oswa lòt kontni nan sit la pou kreye oswa konpile, dirèkteman oswa endirèkteman, yon koleksyon, konpilasyon, baz done, oswa anyè san pèmisyon ekri nan men nou.

 • Twonpe, twonpe, oswa twonpe nou ak lòt itilizatè, espesyalman nan nenpòt tantativ pou aprann enfòmasyon sansib sou kont tankou modpas itilizatè.

 • Kontourne, enfim, oswa otreman entèfere ak karakteristik ki gen rapò ak sekirite nan sit la, ki gen ladan karakteristik ki anpeche oswa mete restriksyon sou itilizasyon oswa kopye nenpòt kontni oswa fè respekte restriksyon sou itilizasyon sit la ak/oswa Kontni ki ladan l.

 • Dezamezi, sal, oswa otreman mal, nan opinyon nou an, nou ak / oswa sit la.

 • Sèvi ak nenpòt enfòmasyon yo jwenn nan sit la nan lòd yo anmède, abize, oswa mal yon lòt moun.

 • Fè yon move itilizasyon sèvis sipò nou yo oswa soumèt fo rapò sou abi oswa move konduit.

 • Sèvi ak sit la nan yon fason ki pa konsistan avèk nenpòt lwa oswa règleman ki aplikab.

 • Angaje nan ankadre san otorizasyon oswa lyen ak sit la.

 • Telechaje oswa transmèt (oswa eseye telechaje oswa transmèt) viris, chwal Trojan, oswa lòt materyèl, ki gen ladan itilizasyon twòp nan lèt majiskil ak spam (afiche kontinyèl nan tèks repete), ki entèfere ak itilizasyon san enteripsyon nenpòt pati ak plezi nan sit la oswa modifye, andikape, deranje, chanje, oswa entèfere ak itilizasyon, karakteristik, fonksyon, operasyon, oswa antretyen nan sit la.

 • Angaje nan nenpòt itilizasyon otomatik nan sistèm nan, tankou itilize scripts pou voye kòmantè oswa mesaj, oswa itilize nenpòt min done, robo, oswa zouti rasanbleman ak ekstraksyon done ki sanble.

 • Efase avi copyright oswa lòt dwa pwopriyetè nan nenpòt kontni.

 • Eseye imite yon lòt itilizatè oswa yon moun oswa itilize non itilizatè yon lòt itilizatè.

 • Telechaje oswa transmèt (oswa eseye telechaje oswa transmèt) nenpòt materyèl ki aji kòm yon koleksyon enfòmasyon pasif oswa aktif oswa mekanis transmisyon, ki gen ladan san limitasyon, fòma echanj grafik klè ("gif"), 1 × 1 piksèl, pinèz entènèt, bonbon. , oswa lòt aparèy ki sanble (pafwa refere yo kòm "espyon" oswa "mekanis koleksyon pasif" oswa "pcms").

 • Entèfere ak, deranje, oswa kreye yon fado twòp sou sit la oswa rezo oswa sèvis ki konekte ak sit la.

 • Anmède, anbete, entimide, oswa menase nenpòt nan anplwaye nou yo oswa ajan ki angaje nan bay nenpòt pati nan sit la ba ou.

 • Eseye kontoune nenpòt mezi sit la ki fèt pou anpeche oswa limite aksè nan sit la, oswa nenpòt pati nan sit la.

 • Kopi oswa adapte lojisyèl sit la, ki gen ladan men pa limite a Flash, PHP, HTML, JavaScript, oswa lòt kòd.

 • Eksepte jan lalwa aplikab pèmèt li, dekode, dekonpile, demonte, oswa enjenyè ranvèse nenpòt nan lojisyèl ki gen ladann oswa nan nenpòt fason ki fè yon pati nan sit la.

 • Eksepte kòm rezilta motè rechèch estanda oswa itilizasyon navigatè Entènèt la, sèvi ak, lanse, devlope, oswa distribye nenpòt sistèm otomatik, ki gen ladan san limitasyon, nenpòt arenyen, robo, sèvis piblik tronpe, grate, oswa lektè offline ki gen aksè nan sit la, oswa itilize oswa lanse nenpòt script san otorizasyon oswa lòt lojisyèl.

 • Sèvi ak yon ajan achte oswa yon ajan achte pou fè acha sou sit la.

 • Fè nenpòt ki itilizasyon sit la san otorizasyon, ki gen ladan kolekte non itilizatè yo ak/oswa adrès imel itilizatè yo pa elektwonik oswa lòt mwayen pou voye imèl ki pa mande, oswa kreye kont itilizatè pa mwayen otomatik oswa sou fo pretansyon.

 • Sèvi ak sit la kòm yon pati nan nenpòt efò fè konpetisyon ak nou oswa otreman itilize sit la ak / oswa Kontni an pou nenpòt efò jenere revni oswa antrepriz komèsyal.

 • Sèvi ak sit la pou fè piblisite oswa ofri pou vann machandiz ak sèvis.5. KONTRIBYON ITIlizatè a


Sit la ka envite w pou koze, kontribiye oswa patisipe nan blog, tablo mesaj, fowòm sou entènèt, ak lòt fonksyonalite, epi li ka ba w opòtinite pou kreye, soumèt, poste, montre, transmèt, fè, pibliye, distribye, oswa difize kontni ak materyèl ba nou oswa sou sit la, ki gen ladan men pa limite a tèks, ekriti, videyo, odyo, foto, grafik, kòmantè, sijesyon, oswa enfòmasyon pèsonèl oswa lòt materyèl (kolektivman, "Kontribisyon"). Kontribisyon yo ka wè pa lòt itilizatè nan sit la ak atravè sit entènèt twazyèm pati. Kòm sa yo, nenpòt Kontribisyon ou transmèt yo ka trete kòm ki pa konfidansyèl epi ki pa pwopriyetè. Lè ou kreye oswa mete disponib nenpòt Kontribisyon, kidonk ou reprezante ak garanti ke:

 • Kreyasyon, distribisyon, transmisyon, ekspozisyon an piblik, oswa pèfòmans, ak aksè, telechaje, oswa kopye Kontribisyon ou yo pa vyole dwa pwopriyetè yo, ki gen ladan men pa limite a copyright, patant, mak, sekrè komèsyal, oswa dwa moral nenpòt twazyèm pati.

 • Ou se kreyatè ak pwopriyetè oswa ou gen lisans, dwa, konsantman, divilgasyon, ak otorizasyon ki nesesè pou itilize ak otorize nou, Sit la, ak lòt itilizatè sit la pou itilize Kontribisyon ou yo nan nenpòt fason sit la anvizaje ak sa yo. Tèm itilizasyon.

 • Ou gen konsantman alekri, divilgasyon, ak/oswa pèmisyon chak ak chak moun ki idantifye nan Kontribisyon ou yo pou itilize non oswa resanblans chak moun sa yo ki idantifye yo pou pèmèt enklizyon ak itilizasyon Kontribisyon ou yo nan nenpòt ki fason anvizaje. Sit ak Kondisyon Itilizasyon sa yo.

 • Kontribisyon w yo pa fo, ki pa kòrèk oswa ki twonpe.

 • Kontribisyon w yo se pa piblisite ki pa mande oswa ki pa otorize, materyèl pwomosyonèl, plan piramid, lèt chèn, spam, anpòs an mas, oswa lòt fòm demann.

 • Kontribisyon w yo pa obsèn, obsèn, lasif, sal, vyolan, anmède, difamasyon, difamasyon, oswa otreman objeksyon (jan nou detèmine).

 • Kontribisyon w yo pa ridikilize, pase nan betiz, denigre, entimide, oswa abize pèsonn.

 • Kontribisyon w yo pa itilize pou anmède oswa menase (nan sans legal tèm sa yo) nenpòt lòt moun epi ankouraje vyolans kont yon moun oswa yon gwoup moun espesifik.

 • Kontribisyon w yo pa vyole okenn lwa, règleman oswa règ aplikab.

 • Kontribisyon w yo pa vyole dwa prive oswa piblisite okenn twazyèm pati.

 • Kontribisyon w yo pa vyole okenn lwa aplikab konsènan pònografi timoun, oswa pa gen entansyon pwoteje sante oswa byennèt minè yo.

 • Kontribisyon w yo pa genyen okenn kòmantè ofansif ki gen rapò ak ras, orijin nasyonal, sèks, preferans seksyèl, oswa andikap fizik.

 • Kontribisyon ou yo pa vyole, oswa lyen ak materyèl ki vyole, nenpòt dispozisyon nan Kondisyon pou Itilize sa yo, oswa nenpòt lwa oswa règleman ki aplikab.

Nenpòt itilizasyon sit la an vyolasyon sa ki pi wo a vyole Kondisyon Itilizasyon sa yo epi li ka lakòz, pami lòt bagay, revokasyon oswa sispansyon dwa w genyen pou w itilize sit la.6. LISANS KONTRIBYON


Lè w afiche Kontribisyon w yo nan nenpòt pati nan sit la, ou otomatikman akòde, epi ou reprezante ak garanti ke ou gen dwa akòde, pou nou yon san restriksyon, san limit, irevokabl, tout tan, ki pa eksklizif, transfere, san redevances, totalman. -peye, dwa atravè lemond, ak lisans pou òganize, itilize, kopye, repwodui, divilge, vann, revann, pibliye, emisyon, retitre, achiv, magazen, kachèt, fè piblikman, montre piblikman, reformate, tradui, transmèt, ekstrè (nan antye oswa an pati), epi distribye Kontribisyon sa yo (ki gen ladan, san limitasyon, imaj ou ak vwa) pou nenpòt ki rezon, komèsyal, piblisite, oswa otreman, epi pou prepare travay derive, oswa enkòpore nan lòt travay, Kontribisyon sa yo, ak sibvansyon. epi otorize sou-lisans ki endike anwo a. Itilizasyon ak distribisyon an ka fèt nan nenpòt fòma medya ak atravè nenpòt chanèl medya.


Lisans sa a pral aplike nan nenpòt fòm, medya, oswa teknoloji kounye a li te ye oswa ki devlope pi devan, e li gen ladann itilizasyon non ou, non konpayi, ak non franchiz, jan sa aplikab, ak nenpòt nan mak komèsyal yo, mak sèvis, non komès, logo, ak imaj pèsonèl ak komèsyal ou bay. Ou renonse tout dwa moral nan Kontribisyon ou yo, epi ou garanti dwa moral yo pa te reklame nan Kontribisyon ou yo.


Nou pa fè reklamasyon okenn an komen sou Kontribisyon ou yo. Ou kenbe tout kontribisyon ou yo ak nenpòt dwa pwopriyete entelektyèl oswa lòt dwa pwopriyetè ki asosye ak kontribisyon ou yo. Nou pa responsab pou okenn deklarasyon oswa reprezantasyon nan Kontribisyon ou bay nan nenpòt zòn sou sit la. Ou se sèl responsab pou Kontribisyon ou yo sou sit la epi ou ekspreseman dakò pou w egzonize nou de nenpòt ak tout responsablite epi pou w evite nenpòt aksyon legal kont nou konsènan Kontribisyon ou yo.


Nou gen dwa, nan sèl diskresyon nou ak absoli, (1) edite, redije, oswa chanje nenpòt kontribisyon; (2) re-kategorize nenpòt Kontribisyon pou mete yo nan kote ki pi apwopriye sou sit la; epi (3) pou tcheke davans oswa efase nenpòt Kontribisyon nenpòt ki lè ak pou nenpòt rezon, san avètisman. Nou pa gen okenn obligasyon pou kontwole Kontribisyon ou yo.7. GID POU REVIZI


Nou ka bay ou zòn sou sit la pou kite revi oswa evalyasyon. Lè w ap poste yon revizyon, ou dwe konfòme w ak kritè sa yo: (1) ou ta dwe gen eksperyans premye men ak moun/antite ke w ap revize a; (2) revizyon ou yo pa ta dwe gen ladann move pawòl ofansif, oswa langaj abizif, rasis, ofansif oswa rayi; (3) revizyon ou yo pa ta dwe genyen referans diskriminatwa ki baze sou relijyon, ras, sèks, orijin nasyonal, laj, sitiyasyon matrimonyal, oryantasyon seksyèl, oswa andikap; (4) revi ou pa ta dwe gen referans sou aktivite ilegal; (5) ou pa ta dwe afilye ak konpetitè si afiche revizyon negatif; (6) ou pa ta dwe fè okenn konklizyon sou legalite konduit la; (7) ou pa gen dwa afiche okenn deklarasyon ki fo oswa ki twonpe; epi (8) ou pa gendwa òganize yon kanpay pou ankouraje lòt moun poste revizyon, kit se pozitif oswa negatif.


Nou ka aksepte, rejte, oswa retire revizyon nan sèl diskresyon nou. Nou pa gen absoliman okenn obligasyon pou analize revizyon oswa pou efase revizyon, menm si nenpòt moun ki konsidere revizyon yo pa kòrèk oswa ki pa kòrèk. Revizyon yo pa andose pa nou, epi yo pa nesesèman reprezante opinyon nou oswa opinyon nenpòt nan afilye nou yo oswa patnè. Nou pa pran responsablite pou nenpòt revizyon oswa pou nenpòt reklamasyon, responsablite, oswa pèt ki soti nan nenpòt revizyon. Lè w afiche yon revizyon, ou ba nou yon dwa ak yon lisans pou tout tan, ki pa eksklizif, atravè lemond, san redevances, totalman peye, ki ka bay, ak sou lisans pou repwodui, modifye, tradui, transmèt pa nenpòt mwayen, montre, fè, ak/oswa distribye tout kontni ki gen rapò ak revizyon.8. LISANS APLIKASYON MOBIL


Sèvi ak Lisans


Si w gen aksè nan sit la atravè yon aplikasyon mobil, Lè sa a, nou ba w yon dwa revokab, ki pa eksklizif, ki pa transfere, ki limite pou w enstale ak itilize aplikasyon mobil lan sou aparèy elektwonik san fil ou posede oswa kontwole, epi pou w jwenn aksè ak itilize aplikasyon mobil sou aparèy sa yo estrikteman an akò ak tèm ak kondisyon lisans aplikasyon mobil sa a ki nan Kondisyon Itilizasyon sa yo. Ou pa dwe: (1) eksepte jan lalwa aplikab pèmèt sa, dekonpile, enjenyè inverse, demonte, eseye derive kòd sous la oswa dekode aplikasyon an; (2) fè nenpòt modifikasyon, adaptasyon, amelyorasyon, amelyorasyon, tradiksyon, oswa travay derive nan aplikasyon an; (3) vyole nenpòt lwa, règ, oswa règleman ki aplikab an koneksyon avèk aksè ou oswa itilizasyon aplikasyon an; (4) retire, chanje, oswa kache nenpòt avi pwopriyetè (ki gen ladan nenpòt avi sou copyright oswa mak komèsyal) afiche pa nou oswa moun ki bay lisans aplikasyon an; (5) sèvi ak aplikasyon an pou nenpòt travay ki gen revni, antrepriz komèsyal, oswa lòt rezon pou li pa fèt oswa gen entansyon; (6) fè aplikasyon an disponib sou yon rezo oswa yon lòt anviwònman ki pèmèt plizyè aparèy oswa itilizatè yo jwenn aksè oswa itilize yo an menm tan; (7) sèvi ak aplikasyon an pou kreye yon pwodwi, sèvis, oswa lojisyèl ki, dirèkteman oswa endirèkteman, konpetitif ak nan nenpòt fason yon ranplasan pou aplikasyon an; (8) itilize aplikasyon an pou voye demann otomatik sou nenpòt sit entènèt oswa pou voye nenpòt imèl komèsyal ki pa mande; oswa (9) itilize nenpòt enfòmasyon propriétaires oswa nenpòt nan koòdone nou yo oswa lòt pwopriyete entelektyèl nou an nan konsepsyon, devlopman, fabrikasyon, lisans, oswa distribisyon nenpòt aplikasyon, Pwodwi pou Telefòn, oswa aparèy pou itilize ak aplikasyon an.


Aparèy Apple ak Android


Kondisyon sa yo aplike lè w sèvi ak yon aplikasyon mobil yo jwenn swa nan Apple Store oswa Google Play (yo chak yon "Distribuitè App") pou jwenn aksè nan sit la: (1) lisans ou ba w pou aplikasyon mobil nou an limite a yon non- lisans transfere pou itilize aplikasyon an sou yon aparèy ki itilize sistèm operasyon Apple iOS oswa Android, jan sa aplikab, epi ann akò ak règ itilizasyon ki tabli nan kondisyon sèvis Distribitè App ki aplikab yo; (2) nou responsab pou bay nenpòt sèvis antretyen ak sipò ki gen rapò ak aplikasyon mobil lan jan yo espesifye nan tèm ak kondisyon lisans aplikasyon mobil sa a ki nan Kondisyon Itilizasyon sa yo oswa jan sa nesesè dapre lalwa ki aplikab, epi ou rekonèt ke chak Distribitè App pa gen okenn obligasyon pou l bay okenn sèvis antretyen ak sipò pou aplikasyon mobil lan; (3) nan ka nenpòt aplikasyon mobil lan echèk pou konfòme ak nenpòt garanti ki aplikab, ou ka notifye Distribitè App ki aplikab la, epi Distribitè App a, an akò ak kondisyon ak règleman li yo, ka ranbouse pri acha a, si genyen, peye pou aplikasyon mobil lan, epi nan limit maksimòm lalwa aplikab pèmèt, Distribitè App a p ap gen okenn lòt obligasyon garanti konsènan aplikasyon mobil lan; (4) ou reprezante epi garanti ke (i) ou pa nan yon peyi ki sibi anbago gouvènman ameriken an, oswa ke gouvènman ameriken an te deziyen kòm yon peyi ki “sipote teworis” e (ii) ou pa ye. lis sou nenpòt lis gouvènman ameriken an nan pati entèdi oswa restriksyon; (5) ou dwe respekte kondisyon akò twazyèm pati aplikab yo lè w ap itilize aplikasyon mobil lan, pa egzanp, si w gen yon aplikasyon VoIP, lè sa a ou pa dwe vyole akò sèvis done san fil yo lè w ap itilize aplikasyon mobil lan; epi (6) ou rekonèt epi dakò ke Distribitè App yo se yon twazyèm pati benefisyè tèm ak kondisyon ki nan lisans aplikasyon mobil sa a ki nan Kondisyon Itilizasyon sa yo, e ke chak Distribitè App ap gen dwa (epi yo pral konsidere li genyen aksepte dwa) pou aplike tèm ak kondisyon ki nan lisans aplikasyon mobil sa a ki nan Kondisyon Itilizasyon sa yo kont ou kòm yon twazyèm pati benefisyè ladan l.9. SOUMISYON


Ou rekonèt epi dakò ke nenpòt kesyon, kòmantè, sijesyon, lide, fidbak, oswa lòt enfòmasyon konsènan sit la ("Sòb soumèt") ou ba nou yo pa konfidansyèl epi yo pral tounen pwopriyete sèl nou an. Nou pral posede dwa eksklizif, ki gen ladan tout dwa pwopriyete entelektyèl, epi nou pral gen dwa pou itilize ak difizyon soumèt sa yo san restriksyon pou nenpòt rezon legal, komèsyal oswa otreman, san rekonesans oswa konpansasyon pou ou. Konsa, ou renonse tout dwa moral sou nenpòt soumèt sa yo, epi ou garanti ke nenpòt soumèt sa yo orijinal avèk ou oswa ou gen dwa pou soumèt soumèt sa yo. Ou dakò pa gen okenn rekou kont nou pou nenpòt vyolasyon swadizan oswa aktyèl oswa dezapwopwiye nan nenpòt dwa pwopriyetè nan Soumèt ou yo.10. SITE WEB AK KONTINYE TWAZI PATI


Sit la ka genyen (oswa yo ka voye w atravè sit la) lyen ki mennen nan lòt sitwèb ("Sit Twazyèm Pati") ansanm ak atik, foto, tèks, grafik, foto, desen, mizik, son, videyo, enfòmasyon, aplikasyon. , lojisyèl, ak lòt kontni oswa atik ki fè pati oswa ki soti nan twazyèm pati ("Twazyèm Pati Kontni"). Sitwèb Twazyèm Pati sa yo ak Kontni Twazyèm Pati yo pa envestige, kontwole, oswa tcheke pou presizyon, apwopriye, oswa konplè pa nou, epi nou pa responsab okenn sitwèb Twazyèm Pati aksede atravè sit la oswa nenpòt Kontni Twazyèm Pati afiche. sou, disponib atravè, oswa enstale nan sit la, ki gen ladan kontni an, presizyon, ofansif, opinyon, fyab, pratik konfidansyalite, oswa lòt politik nan oswa ki genyen nan sit wèb Twazyèm Pati yo oswa Kontni Twazyèm Pati a. Enklizyon, lyen ak, oswa pèmèt itilizasyon oswa enstalasyon nenpòt Sitwèb Twazyèm Pati oswa nenpòt Kontni Twazyèm Pati pa vle di apwobasyon oswa andòsman li pa nou. Si w deside kite sit la epi jwenn aksè nan sitwèb twazyèm pati yo oswa pou w itilize oswa enstale nenpòt kontni twazyèm pati, ou fè sa sou pwòp risk ou, epi ou ta dwe konnen Kondisyon Itilizasyon sa yo pa gouvène ankò. Ou ta dwe revize kondisyon ki aplikab yo ak règleman yo, ki gen ladan vi prive ak pratik rasanble done, nan nenpòt sit entènèt kote w ap navige nan sit la oswa ki gen rapò ak nenpòt aplikasyon ou itilize oswa enstale nan sit la. Nenpòt acha ou fè atravè sitwèb Twazyèm Pati yo pral atravè lòt sit entènèt ak nan lòt konpayi, epi nou pa pran okenn responsablite an relasyon ak acha sa yo ki se sèlman ant ou menm ak twazyèm pati ki aplikab la. Ou dakò epi rekonèt ke nou pa andose pwodwi oswa sèvis yo ofri sou sitwèb Twazyèm Pati yo epi ou dwe kenbe nou san danje kont nenpòt domaj ki te koze pa achte pwodwi oswa sèvis sa yo. Anplis de sa, ou dwe kenbe nou inonsan nan nenpòt pèt ou te sibi oswa domaj ki te koze w ki gen rapò ak oswa ki lakòz nenpòt fason nan nenpòt ki Kontni Twazyèm Pati oswa nenpòt ki kontak ak sit entènèt Twazyèm Pati.11. PLIBLITE


Nou pèmèt piblisite yo montre piblisite yo ak lòt enfòmasyon yo nan sèten zòn nan sit la, tankou reklam ba bò kote oswa reklam banyè. Si ou se yon piblisite, ou dwe pran tout responsablite pou nenpòt piblisite ou mete sou sit la ak nenpòt sèvis yo bay sou sit la oswa pwodwi vann nan piblisite sa yo. Anplis de sa, kòm yon piblisite, ou garanti epi reprezante ke ou posede tout dwa ak otorite pou mete piblisite sou sit la, ki gen ladan, men pa limite a, dwa pwopriyete entelektyèl, dwa piblisite, ak dwa kontra. Nou tou senpleman bay espas pou mete piblisite sa yo, epi nou pa gen okenn lòt relasyon ak piblisite.12. GESTION SITE


Nou rezève dwa, men se pa obligasyon pou: (1) kontwole sit la pou vyolasyon Kondisyon Itilizasyon sa yo; (2) pran aksyon legal apwopriye kont nenpòt moun ki, nan sèl diskresyon nou, vyole lalwa a oswa Kondisyon Itilizasyon sa yo, ki gen ladan san limitasyon, rapòte itilizatè sa a bay otorite ki fè respekte lalwa; (3) nan sèl diskresyon nou ak san limitasyon, refize, limite aksè a, limite disponiblite a, oswa enfim (nan mezi teknolojik posib) nenpòt nan Kontribisyon ou oswa nenpòt pati ladan l; (4) nan sèl diskresyon nou epi san limit, avi, oswa responsablite, retire nan sit la oswa otreman enfim tout fichye ak kontni ki twòp nan gwosè oswa ki nan nenpòt fason lou pou sistèm nou yo; epi (5) otreman jere Sit la nan yon fason ki fèt pou pwoteje dwa nou ak pwopriyete nou yo epi pou fasilite bon fonksyone Sit la.13. POLITIKAS PRIVE


Nou pran swen sou enfòmasyon prive ak sekirite. Lè w sèvi ak sit la, ou dakò pou w respekte Règ sou Konfidansyalite nou ki afiche sou sit la, ki enkòpore nan Kondisyon Itilizasyon sa yo. Tanpri sonje sit la òganize Ozetazini. Si w gen aksè nan sit la soti nan nenpòt lòt rejyon nan mond lan ak lwa oswa lòt kondisyon ki gouvène koleksyon, itilizasyon, oswa divilgasyon done pèsonèl ki diferan de lwa aplikab Ozetazini, Lè sa a, atravè itilizasyon sit la kontinye, w ap transfere done w yo. Ozetazini, epi ou dakò pou transfere done ou yo ak trete Ozetazini.14. TÈM AK TERMINATION


Kondisyon Itilizasyon sa yo ap rete an tout fòs ak efè pandan w ap itilize sit la. SAN LIMITE NENPÒT LÒT PWOVIZI KONDISYON POU ITILIZ SA YO, NOU REZÈVE DWA A, NAN SÈL DISKRETYON NOU AK SAN AVI NI RESPONSABILITE, REFIZE AKSÈ A AK ITILIZE SITE A (ENKLI BLOKE SÈTEN ADRÈS IP), A NENPÒT MOUN POU NENPÒT YON MOUN. POU OKENN REZON, TANKRI SAN LIMITATION POU VOL KENPÒT REPREZANTASYON, GARANTI, OSWA ALLIANT KI GENYEN NAN KONDISYON POU ITILIZE SA YO OSWA NENPÒT LWA OSWA RÈGLEMAN KI APLIKAB. NOU KA METE ITILIZE OU OSWA PATISIPASYON NAN SIT LA OSWA EFASE NENPÒT KONTI OUBYEN ENFÒMASYON OU AFICHE A NENPÒT LÈ, SAN AVÈTISMAN, NAN SÈL DISkresyon NOU.


Si nou sispann oswa sispann kont ou pou nenpòt rezon, ou gen entèdiksyon pou anrejistre ak kreye yon nouvo kont sou non ou, yon fo non oswa yon non prete, oswa non nenpòt twazyèm pati, menm si ou ka aji nan non twazyèm lan. pati. Anplis mete fen oswa sispann kont ou a, nou rezève dwa pou pran aksyon legal apwopriye, ki gen ladan san limitasyon pouswiv reparasyon sivil, kriminèl ak enjonksyon.15. MODIFIKASYON AK ENTÈRIPYON


Nou rezève dwa pou chanje, modifye, oswa retire sa ki nan sit la nenpòt ki lè oswa pou nenpòt ki rezon nan diskresyon sèl nou an san avètisman. Sepandan, nou pa gen okenn obligasyon mete ajou nenpòt enfòmasyon sou sit nou an. Nou rezève dwa tou pou modifye oswa sispann tout oswa yon pati nan sit la san avètisman nenpòt ki lè. Nou pa pral responsab devan ou oswa nenpòt twazyèm pati pou nenpòt modifikasyon, chanjman pri, sispansyon, oswa sispann nan sit la.


Nou pa ka garanti sit la ap disponib tout tan. Nou ka fè eksperyans pyès ki nan konpitè, lojisyèl, oswa lòt pwoblèm oswa bezwen fè antretyen ki gen rapò ak sit la, sa ki lakòz entèripsyon, reta, oswa erè. Nou rezève dwa pou chanje, revize, mete ajou, sispann, sispann, oswa modifye sit la nenpòt ki lè oswa pou nenpòt ki rezon san avètisman ba ou. Ou dakò ke nou pa gen okenn responsablite pou nenpòt pèt, domaj, oswa deranjman ki te koze pa enkapasite ou jwenn aksè oswa itilize sit la pandan nenpòt ki lè oswa sispann nan sit la. Pa gen anyen nan Kondisyon Itilizasyon sa yo ap entèprete kòm obligasyon pou nou kenbe ak sipòte Sit la oswa bay nenpòt koreksyon, mizajou, oswa degaje an koneksyon avèk li.16. LWA GOUVÈNAN


Kondisyon Itilizasyon sa yo ak itilizasyon sit la ou dwe gouvène ak entèprete an akò ak lwa Commonwealth Massachusetts ki aplikab pou akò ki fèt yo epi ki dwe fèt antyèman nan Commonwealth Massachusetts, san yo pa konsidere prensip konfli lwa li yo.17. REZOLISYON DISKIT


Negosyasyon enfòmèl


Pou akselere rezolisyon ak kontwole pri nenpòt diskisyon, konfli, oswa reklamasyon ki gen rapò ak Kondisyon Itilizasyon sa yo (chak "Konfli" ak kolektivman, "Konfli yo") te pote pa swa oumenm oswa nou (endividyèlman, yon "Pati" ak kolektivman, "Pati yo"), Pati yo dakò pou yo eseye premye negosye nenpòt Diskisyon (eksepte Distib sa yo ki endike anba la a) yon fason enfòmèl pou omwen karant (40) jou anvan yo kòmanse abitraj. Negosyasyon enfòmèl sa yo kòmanse sou yon avi alekri soti nan yon Pati a lòt Pati a.


Abitraj obligatwa


Si Pati yo pa kapab rezoud yon Distib atravè negosyasyon enfòmèl, Distib la (eksepte Distib sa yo ekspreseman eskli anba a) pral finalman ak sèlman rezoud atravè abitraj obligatwa. OU KONPRANN KE SAN PWOVIZISYON SA A, OU TA GEN DWA POU PWOSÈ NAN TRIBINAL EPI GEN YON JIRI. Abitraj la dwe kòmanse ak fèt dapre Règ Abitraj Komèsyal Asosyasyon Abitraj Ameriken an ("AAA") ak, lè sa apwopriye, Pwosedi Siplemantè AAA pou Diskisyon Konsomatè yo ("Règ Konsomatè AAA"), tou de ki disponib nan adrès la. Sit entènèt AAA: www.adr.org . Frè abitraj ou yo ak pati ou konpansasyon abit yo pral gouvène pa Règ Konsomatè AAA yo epi, lè sa apwopriye, limite pa Règ Konsomatè AAA yo. Abitraj la ka fèt an pèsòn, atravè soumèt dokiman yo, pa telefòn, oswa sou entènèt. Abit la pral pran yon desizyon alekri, men li pa bezwen bay yon deklarasyon sou rezon sòf si nenpòt Pati mande l. Abit la dwe suiv lalwa ki aplikab yo, epi yo ka konteste nenpòt sibvansyon si abit la pa fè sa. Eksepte kote règleman AAA ki aplikab yo oswa lwa aplikab yo egzije sa, abitraj la pral fèt nan Norfolk, Massachusetts. Eksepte sa ki endike nan la a, Pati yo ka fè yon litij nan tribinal pou fòse abitraj, sispann pwosedi ann abitraj, oswa pou konfime, modifye, anile, oswa antre nan jijman sou sibvansyon abit la antre.


Si pou nenpòt rezon, yon Distib kontinye nan tribinal olye ke abitraj, Distib la pral kòmanse oswa pouswiv nan tribinal eta a ak tribinal federal ki sitiye nan Norfolk, Massachusetts, ak pati yo konsanti ak renonse a tout defans mank de jiridiksyon pèsonèl, ak forum non conveniens konsènan lokal ak jiridiksyon nan tribinal eta ak federal sa yo. Aplikasyon Konvansyon Nasyonzini sou Kontra pou Vann Entènasyonal machandiz yo ak Lwa sou Tranzaksyon Enfòmasyon sou Odinatè Inifòm (UCITA) eskli nan Kondisyon Itilizasyon sa yo.


Nan okenn ka, nenpòt Distisyon pa nenpòt ki Pati ki gen rapò ak sit la dwe kòmanse plis pase yon (1) ane apre kòz aksyon an leve. Si yo jwenn dispozisyon sa a ilegal oswa ki pa ka aplike, Lè sa a, okenn Pati p ap chwazi pou abitye nenpòt Distisyon ki tonbe nan pati sa a nan dispozisyon sa a ki ilegal oswa ki pa ka aplike, epi yon tribinal ki gen jiridiksyon konpetan pral deside dispozisyon sa a nan tribinal ki nan lis yo. pou jiridiksyon pi wo a, epi Pati yo dakò pou yo soumèt bay jiridiksyon pèsonèl tribinal sa a.


Restriksyon yo


Pati yo dakò ke nenpòt abitraj dwe limite a Distib ki genyen ant Pati yo endividyèlman. Nan tout limit lalwa pèmèt, (a) pa gen okenn abitraj dwe ansanm ak okenn lòt pwosedi; (b) pa gen okenn dwa oswa otorite pou nenpòt dispit yo dwe abitye sou yon baz aksyon gwoup oswa pou itilize pwosedi aksyon kolektif; epi (c) pa gen okenn dwa oswa otorite pou nenpòt diskisyon yo dwe pote nan yon kapasite ki swadizan reprezantan sou non piblik la an jeneral oswa nenpòt lòt moun.


Eksepsyon pou Negosyasyon Enfòmèl ak Abitraj


Pati yo dakò ke Diskisyon sa yo pa sijè a dispozisyon ki anwo yo konsènan negosyasyon enfòmèl ak abitraj obligatwa: (a) nenpòt Diskisyon k ap chèche fè respekte oswa pwoteje, oswa konsènan validite, nenpòt nan dwa pwopriyete entelektyèl yon Pati; (b) nenpòt diskisyon ki gen rapò ak, oswa ki soti nan, akizasyon vòl, piratage, envazyon sou vi prive, oswa itilizasyon san otorizasyon; epi (c) nenpòt reklamasyon pou soulajman enjonksyon. Si yo jwenn dispozisyon sa a ilegal oswa ki pa ka aplike, Lè sa a, okenn Pati p ap chwazi pou abitye nenpòt Distisyon ki tonbe nan pati sa a nan dispozisyon sa a ki ilegal oswa ki pa ka aplike, e se yon tribinal ki gen jiridiksyon konpetan ki pral deside dispozisyon sa a ki nan lis pou yo. jiridiksyon pi wo a, epi Pati yo dakò pou yo soumèt bay jiridiksyon pèsonèl tribinal sa a.18. KOREKSYON


Gen dwa genyen enfòmasyon sou sit la ki gen erè tipografik, inexactitudes, oswa omisyon, tankou deskripsyon, pri, disponiblite, ak divès lòt enfòmasyon. Nou rezève dwa pou korije nenpòt erè, inexactitudes, oswa omisyon epi chanje oswa mete ajou enfòmasyon ki sou sit la nenpòt ki lè, san avètisman davans.19. DISCLAIMER


YO BAY SIT LA SOU YON BAZ AK AK DISPONIB. OU DAKÒ KE OU ITILIZE SIT LA AK SÈVIS NOU YO PRAL SÈL RISK OU. NAN PWOFÈ LA LWA OPTIMÈ, NOU REJTE TOUT GARANTI, EXPRESSO OSWA IMPLICITE, AN KONEKTION AK SIT LA AK ITILIZ OU LI, KI GENYEN, SAN LIMITATION, GARANTI ENPLIKITE MARCHANDABILITE, ADAPTE POU YON APARATISMAN, AK PATISMAN AK PATISYON. NOU PA FÈ GARANTI OUBYEN REPREZANTASYON KONSÈN Egzakizisyon OSWA KONPLETITE KONTIS SITE A OSWA KONTENI NENPÒT SIT WEB KI LYE AK SIT LA E NOU PRAL ASime Okenn RESPONSABILITE OUBYEN RESPONSABLITE POU NENPÒT (1) ERÈ, ERÈ AK MESYÈ KI PWOBLÈ, AK KOTE AK SITE. 2) AKSÈ PÈSONÈL OSWA DOGAJ PWOPRIYETE, NENPÒT NATI, KI RESULTE DE AKSÈ OU A AK ITILIZASYON SITE A, (3) NENPÒT AKSÈ SOU OSWA ITILIZE SÈVÈ SEKIRITE NOU AK/OSWA TOUT ENFÒMASYON PÈSONÈL AK/OSWA ENFÒMASYON FINANSYÈ. KI STOKE LA, (4) NENPÒT ENTÈRIPYON OSWA SISPANSYON TRANSMISYON POU OSWA SOTI NAN SIT LA, (5) NENPÒT ENG, VIRIS, CHEVAL TROJAN, OSWA TANKOU KI KA TRANSMISE SOU OSWA ATRAVER SITE A NENPÒT TWAZI PATI, AK/OSWA ( 6) NENPÒT ERÈ OSWA OMISYON NAN NENPÒT KONTI AK MATERYÈL OSWA POU NENPÒT PÈT OUBYEN DOMAJ KÒK KÒK REZILTA ITILIZE NENPÒT KONTI KI POSTE, TRANSMISE, OSWA KI DISPONIB SOU SITE A. NOU PA GARANTI, ANDOSE, GARANTI, OSWA ASime RESPONSABLITE POU NENPÒT PWODWI OSWA SÈVIS YON TWAZYÈ PATI KAPAB OUBYEN ÒF NAN SITE A, NENPÒT SITE WEBSITE HYPERLINKE, OSWA NENPÒT WEBSITE OSWA APLIKASYON MOBIL KI PA GEN APLIKASYON AK APLIKASYON MOBIL. ÊTRE YON PATI OSWA NENPÒT RESPONSAB POU SIVEYE NENPÒT TRANZAKSYON ANT OU AK NENPÒT PWODWI OSWA SÈVIS TWAZI PATI. MENM AK ACHTE DE YON PWODWI OSWA SÈVIS ATRAVER NENPÒT MWAYEN OSWA NAN NENPÒT ANVIWÒNMAN, OU DWE SÈVI PI JIJMAN OU EPI FÈ PREKANSYON KOTE KOTE APROPRIE.20. LIMIT RESPONSABILITE


NOU OUBYEN NOU OU DIREKTÈ NOU, ANPLWAYE, OSWA AJAN NOU PAP RESPONSAB ANvè OU OSWA NENPÒT TWAZYÈ PATI POU NENPÒT DOmaj DIRÈK, ENDRÈK, KONSEKANS, EGZANPLÈ, ENDANTÈL, ESPESYAL, OSWA PINITIF, KI ENKLI PÈDI PROFIT, PÈDI DEGAJ. OSWA LÒT DOGAS KI DEZITE KI SOU ITILIZE SITE A, MENM SI YO TE AVÈTI NOU POSSIBILITE POU DOmaj sa yo. KELALGRE ANPIL ANPIL KI GEN LADAN A, RESPONSABILITE NOU AN ANvè OU POU NENPÒT Kèlkeswa Kèlkeswa FÒM AKSYON AN, PRAL TOUT TAN LIMITE A KANTITE OU PEYE POU NOU, SI GEN GEN KA, PANDAN SIS (6) MWA SA A. PERYÒD AVAN NENPÒT KOZ AKSYON SOU LIVE. SÈTEN LWA ETA AMERIKEN AK LWA ENTÈNASYONAL PA PÈMÈ LIMITATION SOU GARANTI TAPPLITE OSWA EKSKSYON OSWA LIMITATION SÈTEN DOmaj. SI LWA SA YO APLIKE POU OU, KÈK OSWA TOUT AK RESPONSABYON OSWA LIMITAsyon ki anwo yo PA APLIKE POU OU, EPI OU KA GENYEN DWA ANPLIS.21. ENDEMNIFIKASYON


Ou dakò pou defann, dedomaje, epi kenbe nou inofansif, ki gen ladan filiales nou yo, afilye yo, ak tout ofisye respektif nou yo, ajan, patnè, ak anplwaye yo, soti nan ak kont nenpòt pèt, domaj, responsablite, reklamasyon, oswa demann, ki gen ladan avoka rezonab. ' frè ak depans, nenpòt twazyèm pati fè akòz oswa ki soti nan: (1) Kontribisyon ou yo; (2) itilizasyon sit la; (3) vyolasyon Kondisyon Itilizasyon sa yo; (4) nenpòt vyolasyon reprezantasyon ou ak garanti ou tabli nan Kondisyon pou Itilize sa yo; (5) vyolasyon dwa yon twazyèm pati, ki gen ladan dwa pwopriyete entelektyèl; oswa (6) nenpòt zak danjere aklè nan direksyon nenpòt lòt itilizatè nan sit la ak ki moun ou konekte atravè sit la. Malgre sa ki pi wo a, nou rezève dwa, sou depans ou, pou asime defans eksklizif ak kontwòl sou nenpòt pwoblèm pou ke ou oblije dedomaje nou, epi ou dakò kolabore, sou depans ou, ak defans nou an nan reklamasyon sa yo. N ap fè efò rezonab pou fè w konnen nenpòt reklamasyon, aksyon, oswa pwosedi sa yo ki sijè a endemnizasyon sa a lè nou vin konnen li.22. Done itilizatè


Nou pral kenbe sèten done ke ou transmèt sou sit la nan bi pou yo jere pèfòmans nan sit la, osi byen ke done ki gen rapò ak itilizasyon ou nan sit la. Malgre ke nou fè sovgad regilye done yo, ou se sèl responsab pou tout done ou transmèt oswa ki gen rapò ak nenpòt aktivite ou te antreprann lè l sèvi avèk sit la. Ou dakò ke nou p ap gen okenn responsablite anvè ou pou nenpòt pèt oswa koripsyon nan nenpòt done sa yo, epi konsa ou renonse nenpòt dwa aksyon kont nou ki soti nan nenpòt pèt sa yo oswa koripsyon nan done sa yo.23. KOMINIKASYON ELEKTRONIK, TRANZASYON, AK SIYATI


Vizite sit la, voye imèl ba nou, epi ranpli fòm sou entènèt se kominikasyon elektwonik. Ou dakò pou resevwa kominikasyon elektwonik, epi ou dakò ke tout akò, avi, divilgasyon, ak lòt kominikasyon nou ba ou elektwonikman, pa imel ak sou sit la, satisfè nenpòt egzijans legal ke kominikasyon sa yo dwe alekri. OU DAKÒ POU ITILIZE SIGNATI ELEKTRONIK, KONTRA, LÒD, AK LÒT DOSYE, AK LIVRAISON ELEKtwonik nan AVI, POLITIK, AK DOSYE TRANZAKSYON NOU OUBYEN NOU OUWA RANPLI OUBYEN SITE A. Ou renonse nenpòt dwa oswa egzijans anba nenpòt lwa, règleman, règ, òdonans, oswa lòt lwa nan nenpòt jiridiksyon ki mande pou yon siyati orijinal oswa livrezon oswa kenbe dosye ki pa elektwonik, oswa pou peman oswa akòde kredi pa nenpòt lòt mwayen. pase mwayen elektwonik.24. ITIlizatè AK REZIDAN KALIFORNY


Si nenpòt plent avèk nou pa rezoud yon fason ki satisfezan, ou ka kontakte Inite Asistans Plent nan Divizyon Sèvis Konsomatè Depatman Afè Konsomatè Kalifòni alekri nan 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 oswa nan telefòn. nan (800) 952-5210 oswa (916) 445-1254.25. DIVERS


Kondisyon Itilizasyon sa yo ak nenpòt règleman oswa règ fonksyònman afiche pa nou sou sit la oswa nan respè sit la konstitye akò a tout antye ak konpreyansyon ant ou menm ak nou. Echèk nou pou egzèse oswa aplike nenpòt dwa oswa dispozisyon Kondisyon Itilizasyon sa yo pa dwe fonksyone kòm yon dispans dwa oswa dispozisyon sa yo. Kondisyon Itilizasyon sa yo fonksyone nan tout mezi lalwa pèmèt. Nou ka bay lòt moun nenpòt oswa tout dwa ak obligasyon nou yo nenpòt ki lè. Nou pa dwe responsab oswa responsab pou nenpòt pèt, domaj, reta, oswa echèk nan aji ki te koze pa nenpòt kòz ki depase kontwòl rezonab nou an. Si yo detèmine nenpòt dispozisyon oswa yon pati nan yon dispozisyon nan Kondisyon Itilizasyon sa yo ki ilegal, anile, oswa ki pa ka aplike, dispozisyon sa a oswa yon pati nan dispozisyon sa yo konsidere kòm divisible nan Kondisyon Itilizasyon sa yo epi li pa afekte validite ak egzekibilite nenpòt ki rete. dispozisyon. Pa gen okenn antrepriz, patenarya, travay oswa relasyon ajans ki te kreye ant ou menm ak nou kòm yon rezilta kondisyon sa yo pou itilize oswa itilizasyon sit la. Ou dakò ke Kondisyon Itilizasyon sa yo pa pral entèprete kont nou paske yo te ekri yo. W ap renonse ak nenpòt ak tout defans ou ka genyen ki baze sou fòm elektwonik Kondisyon Itilizasyon sa yo ak mank pati yo siyen pou egzekite Kondisyon Itilizasyon sa yo.26. KONTAKTE NOU


Pou rezoud yon plent konsènan sit la oswa pou resevwa plis enfòmasyon konsènan itilizasyon sit la, tanpri kontakte nou nan:


Libète Lalin

1035 Sid Atè #110

Quincy, MA 02169

Etazini

Telefòn: 617-639-3068

Faks: 617-639-3068

wolf@libertymoon.org

Kondisyon itilizasyon sa yo te kreye lè l sèvi avèk Termly ak Jeneratè Kondisyon yo .

Terms and Conditions: Welcome
Terms and Conditions: Text
bottom of page