top of page
New Liberty Mooon logo 1x branding.png

PRAVIDLA A PODMÍNKY


Poslední aktualizace 20. června 2022


1. SOUHLAS S PODMÍNKAMI


Tyto podmínky použití představují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu („vy“) a Liberty Moon („společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“), týkající se vašeho přístup a používání webové stránky https://libertymoon.org , jakož i jakékoli jiné mediální formy, mediálního kanálu, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace související, propojené nebo jinak s nimi spojené (souhrnně „Stránky“). Jsme registrováni v Massachusetts, Spojené státy americké a máme sídlo na adrese 1035 Southern Artery #110, Quincy , MA 02169. Souhlasíte s tím, že vstupem na tyto stránky jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami Použití. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, PAK JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT STRÁNKY A MUSÍTE OKAMŽITĚ UKONČIT POUŽÍVÁNÍ.


Doplňující podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, čas od času provést změny nebo úpravy těchto Podmínek použití. O jakýchkoli změnách vás budeme upozorňovat aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Podmínek použití a vzdáváte se jakéhokoli práva obdržet konkrétní upozornění na každou takovou změnu. Ujistěte se prosím, že jste si při každém použití našich stránek zkontrolovali příslušné Podmínky, abyste pochopili, které Podmínky platí. Budete podléhat změnám v jakýchkoli revidovaných Podmínkách používání a bude se mít za to, že jste o nich byli informováni a přijali jste je, pokud budete nadále používat Stránku po datu zveřejnění těchto upravených Podmínek použití.


Informace uvedené na Stránce nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podléhalo jakémukoli požadavku na registraci v rámci takové jurisdikce nebo země. . V souladu s tím osoby, které se rozhodnou přistupovat na stránky z jiných míst, tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém jsou místní zákony použitelné.


__________


Všichni uživatelé, kteří jsou nezletilí v jurisdikci, ve které pobývají (obecně mladší 18 let), musí mít svolení svého rodiče nebo zákonného zástupce k používání stránky a musí být pod jejich přímým dohledem. Pokud jste nezletilí, musíte si nechat přečíst a souhlasit s těmito Podmínkami používání váš rodič nebo zákonný zástupce, než začnete Stránky používat.2. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


Pokud není uvedeno jinak, jsou stránky naším majetkem a veškerý zdrojový kód, databáze, funkce, software, návrhy webových stránek, zvuk, video, text, fotografie a grafika na stránce (souhrnně „obsah“) a ochranné známky, služby známky a loga v nich obsažená (dále jen „známky“) vlastníme nebo kontrolujeme nebo máme licenci a jsou chráněny autorskými právy a zákony o ochranných známkách a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži Spojených států amerických, mezinárodními zákony o autorských právech, a mezinárodní úmluvy. Obsah a značky jsou poskytovány na Stránce „TAK JAK JSOU“ pouze pro vaši informaci a osobní použití. Není-li v těchto Podmínkách používání výslovně uvedeno jinak, nesmí být žádná část webu ani žádný obsah ani značky kopírovány, reprodukovány, agregovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně zobrazovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakýkoli komerční účel bez našeho výslovného předchozího písemného povolení.


Za předpokladu, že jste způsobilí používat Stránku, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránky a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke kterému jste řádně získali přístup, a to výhradně pro vaši osobní, nekomerční použití. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na stránce a na stránce, obsahu a značkách.3. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELŮ


Používáním stránek prohlašujete a zaručujete, že: (1) máte právní způsobilost a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek použití; (2) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které bydlíte, nebo pokud jste nezletilí, dostali jste rodičovský souhlas k používání stránky; (3) nebudete na stránky přistupovat pomocí automatizovaných nebo jiných než lidských prostředků, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (4) nebudete používat stránky k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (5) vaše používání stránek neporuší žádný platný zákon nebo nařízení.


Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití těchto stránek (nebo jakékoli jejich části).4. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI


Na stránky nesmíte přistupovat ani je používat k žádnému jinému účelu, než ke kterému jsme stránky zpřístupnili. Stránky nesmí být používány ve spojení s žádným komerčním úsilím s výjimkou těch, které jsou námi výslovně schváleny nebo schváleny.


Jako uživatel stránek souhlasíte, že nebudete:

 • Systematicky získávat data nebo jiný obsah z webu za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného povolení.

 • Oklamat, podvést nebo uvést v omyl nás a ostatní uživatele, zejména při jakémkoli pokusu o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.

 • Obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do funkcí Stránek souvisejících s bezpečností, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli Obsahu nebo vynucují omezení používání Stránek a/nebo Obsahu na nich obsaženého.

 • Znevažovat, pošpiňovat nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo stránky.

 • Použít jakékoli informace získané z webu k obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.

 • Nevhodně využívat naše služby podpory nebo předkládat nepravdivé zprávy o zneužití nebo nesprávném chování.

 • Používejte stránky způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.

 • Zapojte se do neoprávněného rámování nebo odkazování na stránky.

 • Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se pokoušejte nahrát nebo přenést) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamu (nepřetržité odesílání opakujícího se textu), které narušují nepřerušované používání a požitek ze stránky kteroukoli stranou nebo upravuje, narušuje, narušuje, pozměňuje nebo zasahuje do používání, funkcí, funkcí, provozu nebo údržby stránek.

 • Zapojte se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, jako je používání skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo používání jakéhokoli dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a extrakci dat.

 • Odstraňte upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva z jakéhokoli obsahu.

 • Pokuste se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo použít uživatelské jméno jiného uživatele.

 • Nahrát nebo přenést (nebo se pokusit nahrát nebo přenést) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, včetně, bez omezení, formátů pro výměnu jasných grafik („gif“), 1×1 pixelů, webových chyb, souborů cookie nebo jiná podobná zařízení (někdy označovaná jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního shromažďování“ nebo „pcms“).

 • Zasahovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž na Stránkách nebo sítích či službách připojených k Stránkám.

 • Obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat kterémukoli z našich zaměstnanců nebo agentů, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části webu vám.

 • Pokuste se obejít jakákoli opatření Stránek navržená tak, aby zabránila nebo omezila přístup na Stránku nebo jakoukoli část Stránky.

 • Zkopírujte nebo přizpůsobte software stránek, včetně, ale bez omezení na Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiný kód.

 • S výjimkou povolených platnými zákony dešifrujte, dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software, který tvoří nebo jakýmkoliv způsobem tvoří část těchto stránek.

 • S výjimkou případů, kdy to může být důsledkem používání standardního vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používejte, spouštějte, vyvíjejte nebo distribuujte jakýkoli automatizovaný systém, včetně, bez omezení, jakéhokoli pavouka, robota, cheatovacího nástroje, scraperu nebo offline čtečky, která přistupuje na web nebo používání nebo spouštění jakéhokoli neautorizovaného skriptu nebo jiného softwaru.

 • K nákupům na Stránce použijte nákupního agenta nebo nákupního agenta.

 • Neoprávněně používat Stránku, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnou záminkou.

 • Používejte stránky jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat stránky a/nebo obsah pro jakékoli úsilí generující příjmy nebo komerční podnikání.

 • Používejte stránky k inzerci nebo nabízení prodeje zboží a služeb.5. PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELEM


Tato stránka vás může pozvat k chatování, přispívat nebo se účastnit blogů, nástěnek, online fór a dalších funkcí a může vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, provádět, publikovat, distribuovat, nebo vysílat obsah a materiály nám nebo na Stránkách, včetně, ale bez omezení, textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací nebo jiného materiálu (souhrnně „Příspěvky“). Příspěvky mohou být prohlíženy ostatními uživateli stránek a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S jakýmikoli příspěvky, které přenesete, se může zacházet jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakékoli příspěvky, prohlašujete a zaručujete, že:

 • Vytváření, distribuce, přenos, veřejné zobrazování nebo předvádění a zpřístupňování, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušují a nebudou porušovat vlastnická práva, mimo jiné včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo morální práva jakékoli třetí strany.

 • Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, vydání a oprávnění k používání a k autorizaci nás, webu a dalších uživatelů webu k používání vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, který web a tyto Podmínky použití.

 • Máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo svolení každé identifikovatelné jednotlivé osoby ve vašich příspěvcích k použití jména nebo podoby každé takové identifikovatelné individuální osoby, abyste umožnili zahrnutí a použití vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, o kterém uvažuje Stránky a tyto Podmínky použití.

 • Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící.

 • Vaše příspěvky nejsou nevyžádané nebo neautorizované reklamy, propagační materiály, pyramidové hry, řetězové dopisy, spam, hromadné rozesílání nebo jiné formy žádostí.

 • Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, chlípné, špinavé, násilné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné nebo jinak nevhodné (jak jsme určili).

 • Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, nezesměšňují, nezlehčují, nezastrašují ani nezneužívají.

 • Vaše příspěvky nejsou používány k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto podmínek) jakékoli jiné osobě a k propagaci násilí proti konkrétní osobě nebo skupině lidí.

 • Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení ani pravidlo.

 • Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany.

 • Vaše příspěvky neporušují žádné platné zákony týkající se dětské pornografie ani jinak určené k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých.

 • Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře související s rasou, národností, pohlavím, sexuálními preferencemi nebo fyzickým handicapem.

 • Vaše příspěvky jinak neporušují ani neodkazují na materiál, který porušuje žádné ustanovení těchto Podmínek použití nebo jakýkoli příslušný zákon či nařízení.

Jakékoli použití Stránky v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Podmínky používání a může mít za následek mimo jiné ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Stránky.6. PŘÍSPĚVKOVÁ LICENCE


Zveřejněním svých příspěvků na kteroukoli část webu automaticky udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo nám udělit neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, přenosné, bezplatné, plně - placené, celosvětové právo a licence k hostování, používání, kopírování, reprodukování, zveřejňování, prodávání, přeprodávat, publikovat, vysílat, přejmenovávat, archivovat, ukládat, ukládat do mezipaměti, veřejně provádět, veřejně zobrazovat, přeformátovat, překládat, přenášet, úryvek (v celé nebo zčásti) a distribuovat takové příspěvky (včetně, bez omezení, vašeho obrazu a hlasu) pro jakýkoli účel, komerční, reklamní nebo jiný, a za účelem přípravy odvozených děl nebo začlenění do jiných děl, takových příspěvků a udělení a autorizovat sublicence k výše uvedenému. Použití a distribuce může probíhat v jakýchkoli formátech médií a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.


Tato licence se bude vztahovat na jakoukoli formu, média nebo technologii nyní známou nebo později vyvinutou a zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, podle potřeby, a jakýchkoli ochranných známek, servisních značek, obchodních názvů, log, a osobní a komerční obrázky, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv ve svých příspěvcích a zaručujete, že morální práva nebyla ve vašich příspěvcích jinak uplatňována.


Neuplatňujeme žádné vlastnictví vašich příspěvků. Zachováváte si plné vlastnictví všech vašich příspěvků a jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi příspěvky. Neneseme odpovědnost za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti na Stránce. Jste výhradně odpovědní za své příspěvky na Stránku a výslovně souhlasíte s tím, že nás zprostíte veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků proti nám ohledně vašich příspěvků.


Máme právo na základě našeho výhradního a absolutního uvážení (1) upravit, upravit nebo jinak změnit jakékoli příspěvky; (2) přerozdělit jakékoli příspěvky tak, aby byly umístěny na vhodnější místa na Stránce; a (3) kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez upozornění předem zkontrolovat nebo odstranit jakékoli příspěvky. Nemáme žádnou povinnost sledovat vaše příspěvky.7. POKYNY PRO RECENZE


Můžeme vám poskytnout oblasti na webu, kde můžete zanechat recenze nebo hodnocení. Při zveřejňování recenze musíte splnit následující kritéria: (1) měli byste mít bezprostřední zkušenost s osobou/subjektem, který je recenzován; (2) vaše recenze by neměly obsahovat urážlivé vulgární výrazy nebo hanlivé, rasistické, urážlivé nebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenze by neměly obsahovat diskriminační odkazy na základě náboženství, rasy, pohlaví, národnosti, věku, rodinného stavu, sexuální orientace nebo postižení; (4) vaše recenze by neměly obsahovat odkazy na nezákonnou činnost; (5) pokud zveřejňujete negativní recenze, neměli byste být spojeni s konkurencí; (6) neměli byste dělat žádné závěry ohledně zákonnosti chování; (7) nesmíte zveřejňovat žádná nepravdivá nebo zavádějící prohlášení; a (8) nesmíte organizovat kampaň vybízející ostatní ke zveřejňování recenzí, ať už pozitivních nebo negativních.


Podle vlastního uvážení můžeme recenze přijmout, odmítnout nebo odstranit. Nemáme absolutně žádnou povinnost prověřovat recenze nebo mazat recenze, a to ani v případě, že je někdo považuje za závadné nebo nepřesné. Recenze nejsou námi podporovány a nemusí nutně představovat naše názory nebo názory kterékoli z našich přidružených společností nebo partnerů. Nepřebíráme odpovědnost za jakoukoli kontrolu nebo za jakékoli nároky, závazky nebo ztráty vyplývající z jakékoli kontroly. Zveřejněním recenze nám tímto udělujete trvalé, nevýhradní, celosvětové, bezplatné, plně placené, převoditelné a sublicencovatelné právo a licenci na reprodukci, úpravu, překlad, přenos jakýmikoli prostředky, zobrazování, provádění, a/nebo distribuovat veškerý obsah související s recenzemi.8. LICENCE MOBILNÍ APLIKACE


Použít licenci


Pokud ke Stránkám přistupujete prostřednictvím mobilní aplikace, udělujeme vám odvolatelné, nevýhradní, nepřenosné, omezené právo instalovat a používat mobilní aplikaci na bezdrátových elektronických zařízeních, která vlastníte nebo ovládáte, a na přístup a používání mobilní aplikace na takových zařízeních přísně v souladu s podmínkami této licence mobilní aplikace obsaženými v těchto podmínkách použití. Nesmíte: (1) dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se odvodit zdrojový kód nebo dešifrovat aplikaci, s výjimkou případů povolených příslušným zákonem; (2) provádět jakékoli úpravy, úpravy, vylepšení, vylepšení, překlady nebo odvozené práce z aplikace; (3) porušovat jakékoli platné zákony, pravidla nebo předpisy v souvislosti s vaším přístupem nebo používáním aplikace; (4) odstraňovat, měnit nebo zakrývat jakékoli oznámení o vlastnictví (včetně jakéhokoli oznámení o autorských právech nebo ochranné známce) zveřejněné námi nebo poskytovateli licencí aplikace; (5) používat aplikaci pro jakékoli úsilí generující příjmy, obchodní podnikání nebo jiný účel, pro který není navržena nebo určena; (6) zpřístupnění aplikace prostřednictvím sítě nebo jiného prostředí umožňujícího přístup nebo použití více zařízeními nebo uživateli současně; (7) používat aplikaci k vytváření produktu, služby nebo softwaru, který je přímo nebo nepřímo konkurenční s aplikací nebo ji jakýmkoli způsobem nahrazuje; (8) používat aplikaci k zasílání automatických dotazů na jakoukoli webovou stránku nebo k zasílání nevyžádaných komerčních e-mailů; nebo (9) používat jakékoli vlastnické informace nebo jakékoli naše rozhraní nebo naše jiné duševní vlastnictví při návrhu, vývoji, výrobě, licencování nebo distribuci jakýchkoli aplikací, příslušenství nebo zařízení pro použití s aplikací.


Zařízení Apple a Android


Následující podmínky platí, když k přístupu na stránky používáte mobilní aplikaci získanou z Apple Store nebo Google Play (každý „distributor aplikací“): (1) licence, která vám byla udělena pro naši mobilní aplikaci, je omezena na převoditelná licence k používání aplikace na zařízení, které využívá operační systémy Apple iOS nebo Android, podle potřeby, a v souladu s pravidly používání stanovenými v podmínkách služby příslušného distributora aplikací; (2) jsme zodpovědní za poskytování veškerých služeb údržby a podpory s ohledem na mobilní aplikaci, jak je uvedeno v podmínkách této licence mobilní aplikace obsažené v těchto podmínkách použití nebo jak jinak vyžadují platné zákony, a berete na vědomí, že každý Distributor aplikací nemá žádnou povinnost poskytovat služby údržby a podpory s ohledem na mobilní aplikaci; (3) v případě, že mobilní aplikace nesplňuje jakoukoli platnou záruku, můžete informovat příslušného distributora aplikace a distributor aplikace může v souladu se svými podmínkami a zásadami vrátit kupní cenu, pokud existuje, zaplacenou za mobilní aplikaci a v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony nebude mít distributor aplikace žádnou jinou záruční povinnost s ohledem na mobilní aplikaci; (4) prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, která podléhá vládnímu embargu USA nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující teroristy“, a (ii) nejste jsou uvedeny na seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády USA; (5) při používání mobilní aplikace musíte dodržovat příslušné smluvní podmínky třetích stran, např. pokud máte aplikaci VoIP, nesmíte při používání mobilní aplikace porušovat jejich smlouvu o bezdrátových datových službách; a (6) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že distributoři aplikací jsou třetími stranami, na které se vztahují podmínky této licence mobilní aplikace obsažené v těchto podmínkách použití, a že každý distributor aplikací bude mít právo (a bude se mít za to, že má přijal právo) vymáhat podmínky této licence mobilní aplikace obsažené v těchto Podmínkách použití vůči vám jako oprávněné třetí straně.9. PODÁNÍ


Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli dotazy, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se těchto stránek (dále jen „příspěvky“), které nám poskytnete, nejsou důvěrné a stanou se naším výhradním vlastnictvím. Vlastníme výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme oprávněni neomezeně používat a šířit tyto Příspěvky pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo kompenzace pro vás. Tímto se vzdáváte všech morálních práv k jakýmkoli takovým Příspěvkům a tímto zaručujete, že všechny takové Příspěvky jsou vaše originální nebo že máte právo takové Příspěvky předkládat. Souhlasíte s tím, že proti nám nebude možné postihnout jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zpronevěru jakéhokoli vlastnického práva ve vašich Příspěvcích.10. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN


Stránky mohou obsahovat (nebo vám mohou být zaslány prostřednictvím Stránek) odkazy na jiné webové stránky ("Webové stránky třetích stran") a také články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace. , software a jiný obsah nebo položky patřící třetím stranám nebo od nich pocházející ("Obsah třetích stran"). Takové webové stránky třetích stran a obsah třetích stran nejsou námi vyšetřovány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a nejsme zodpovědní za žádné webové stránky třetích stran přístupné prostřednictvím těchto stránek nebo jakýkoli zveřejněný obsah třetích stran. na, dostupné prostřednictvím nebo nainstalované z webu, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, postupů ochrany osobních údajů nebo jiných zásad nebo obsažených na webových stránkách třetích stran nebo obsahu třetích stran. Zahrnutí, odkazování nebo povolení použití nebo instalace jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli obsahu třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu z naší strany. Pokud se rozhodnete opustit stránky a vstoupit na webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli obsah třetích stran, činíte tak na vlastní riziko a měli byste si být vědomi, že tyto Podmínky použití již neplatí. Měli byste si přečíst příslušné podmínky a zásady, včetně postupů ochrany osobních údajů a shromažďování dat, na jakékoli webové stránce, na kterou přejdete z této stránky, nebo týkající se jakýchkoli aplikací, které používáte nebo instalujete z této stránky. Veškeré nákupy, které provedete prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou uskutečněny prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a neneseme žádnou odpovědnost ve vztahu k takovým nákupům, které jsou výhradně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že nepodporujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a budete nás chránit před jakoukoli újmou způsobenou vaším nákupem takových produktů nebo služeb. Kromě toho nás budete chránit před jakýmikoli ztrátami, které utrpíte, nebo újmou způsobenou vám v souvislosti s jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoli kontaktem s webovými stránkami třetích stran nebo jakýmkoli způsobem vyplývající z tohoto obsahu.11. INZERCI


Umožňujeme inzerentům zobrazovat své reklamy a další informace v určitých oblastech Stránek, jako jsou reklamy na bočním panelu nebo bannerové reklamy. Pokud jste inzerentem, přebíráte plnou odpovědnost za jakékoli reklamy, které umístíte na Stránku, a za jakékoli služby poskytované na Stránkách nebo za produkty prodávané prostřednictvím těchto reklam. Dále jako inzerent zaručujete a prohlašujete, že vlastníte všechna práva a oprávnění k umístění reklamy na Stránku, včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví, práv na publicitu a smluvních práv. Jednoduše poskytujeme prostor pro umístění takové reklamy a nemáme žádný jiný vztah s inzerenty.12. SPRÁVA STRÁNEK


Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat stránky z hlediska porušení těchto podmínek použití; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení poruší zákon nebo tyto Podmínky použití, včetně, bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) dle vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup k, omezit dostupnost nebo deaktivovat (v rozsahu technologicky proveditelném) jakýkoli z vašich příspěvků nebo jakoukoli jejich část; (4) na základě našeho výhradního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti, odstranit z webu nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrné velikosti nebo jsou jakýmkoli způsobem zatěžující naše systémy; a (5) jinak spravovat stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování stránek.13. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Záleží nám na ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Používáním stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na těchto stránkách, které jsou součástí těchto podmínek použití. Upozorňujeme, že web je hostován ve Spojených státech. Pokud na stránky přistupujete z jakéhokoli jiného regionu světa se zákony nebo jinými požadavky upravujícími shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů ve Spojených státech, pak prostřednictvím vašeho dalšího používání webu přenášíte svá data do Spojených států a souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přeneseny a zpracovány ve Spojených státech.14. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ


Tyto Podmínky používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud tuto stránku používáte. BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VYHRAZUJEME SI PRÁVO PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ OZNÁMENÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ NĚKTERÝCH IP ADRES), JAKÉKOLI OSOBE BEZ DŮVODU, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO SMLOUVY OBSAŽENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ NEBO JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA NEBO PŘEDPISU. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH NEBO VYMAZAT JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE ZVEŘELI, KDYKOLI, BEZ VAROVÁNÍ, PODLE NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ.


Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. oslava. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, včetně, bez omezení, občanskoprávních, trestních a soudních opravných prostředků.15. ÚPRAVY A PŘERUŠENÍ


Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení bez upozornění změnit, upravit nebo odstranit obsah těchto stránek. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich Stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit provoz celé stránky nebo její části. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo zrušení stránek.


Nemůžeme zaručit, že stránky budou dostupné po celou dobu. Můžeme zaznamenat hardwarové, softwarové nebo jiné problémy nebo potřebu provést údržbu související se stránkou, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit stránky bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší nemožností přístupu na stránky nebo jejich používání během jakéhokoli výpadku nebo přerušení webu. Nic v těchto Podmínkách použití nebude vykládáno tak, aby nás zavazovalo udržovat a podporovat Stránku nebo dodávat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s nimi.16. ROZHODNÉ PRÁVO


Tyto podmínky používání a vaše používání stránek se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Massachusetts, které se vztahují na dohody uzavřené a plně vykonávané v rámci státu Massachusetts, bez ohledu na jeho kolizní zásady.17. ŘEŠENÍ SPORŮ


Neformální vyjednávání


Pro urychlení řešení a kontrolu nákladů na jakýkoli spor, kontroverzi nebo nárok související s těmito Podmínkami použití (každý „Spor“ a společně „Spory“) vznesené vámi nebo námi (jednotlivě, „Strana“ a společně, „Strany“) se strany dohodly, že se nejprve pokusí vyjednat jakýkoli spor (kromě sporů výslovně uvedených níže) neformálně po dobu nejméně čtyřiceti (40) dnů před zahájením rozhodčího řízení. Tato neformální jednání začnou na základě písemného oznámení jedné strany druhé straně.


Závazné rozhodčí řízení


Pokud Strany nedokážou vyřešit Spor prostřednictvím neformálních jednání, bude Spor (kromě těch, které jsou výslovně vyloučeny níže) s konečnou platností a výhradně vyřešen prostřednictvím závazného rozhodčího řízení. ROZUMÍTE, ŽE BEZ TOHOTO USTANOVENÍ BYSTE MĚLI PRÁVO ŽALOVAT U SOUDU A PROJÍT SOUDU PORODU. Rozhodčí řízení bude zahájeno a vedeno podle Obchodních arbitrážních pravidel Americké arbitrážní asociace („AAA“) a případně podle Doplňkových postupů AAA pro spotřebitelské spory („Spotřebitelská pravidla AAA“), která jsou obě k dispozici na Web AAA: www.adr.org . Vaše poplatky za rozhodčí řízení a váš podíl na náhradě rozhodce se řídí spotřebitelskými pravidly AAA a případně omezeny spotřebitelskými pravidly AAA. Rozhodčí řízení může být vedeno osobně, prostřednictvím předložení dokumentů, telefonicky nebo online. Rozhodce učiní rozhodnutí písemně, ale nemusí uvádět důvody, pokud o to žádná ze stran nepožádá. Rozhodce se musí řídit platnými zákony, a pokud tak neučiní, může být napadený nález. S výjimkou případů, kdy příslušná pravidla AAA nebo platné zákony vyžadují jinak, se rozhodčí řízení bude konat v Norfolku ve státě Massachusetts. Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, mohou se strany domáhat soudního sporu o vynucení rozhodčího řízení, pozastavení řízení v průběhu rozhodčího řízení nebo o potvrzení, změnu, zrušení nebo vydání rozsudku o nálezu vydaném rozhodcem.


Pokud z jakéhokoli důvodu spor proběhne u soudu, a nikoli v rozhodčím řízení, bude spor zahájen nebo stíhán u státních a federálních soudů v Norfolku, Massachusetts, a strany tímto souhlasí a zříkají se všech námitek ohledně nedostatku osobní jurisdikce, a forum non conveniens s ohledem na místo a jurisdikci těchto státních a federálních soudů. Aplikace Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží a Zákona o jednotných počítačových informačních transakcích (UCITA) je z těchto podmínek použití vyloučena.


V žádném případě nesmí být žádný Spor vznesený kteroukoli ze stran v souvislosti se Stránkou jakýmkoliv způsobem zahájen více než jeden (1) rok poté, co se objevil důvod žaloby. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze stran nerozhodne řešit jakýkoli spor spadající do té části tohoto ustanovení, která bude považována za nezákonnou nebo nevymahatelnou, a takový spor bude rozhodovat soud s příslušnou jurisdikcí v rámci uvedených soudů pro jurisdikci výše a Strany souhlasí s tím, že se podřídí osobní jurisdikci tohoto soudu.


Omezení


Strany souhlasí s tím, že jakékoli rozhodčí řízení bude omezeno na spor mezi stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem (a) žádné rozhodčí řízení nebude spojeno s jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor projednáván na základě skupinové žaloby nebo aby byly použity postupy hromadné žaloby; a (c) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor podán v údajném zastupujícím postavení jménem široké veřejnosti nebo jakýchkoli jiných osob.


Výjimky z neformálních jednání a arbitráže


Strany souhlasí s tím, že na následující spory se nevztahují výše uvedená ustanovení týkající se neformálních jednání a závazného rozhodčího řízení: (a) jakékoli spory usilující o vymáhání nebo ochranu nebo týkající se platnosti kteréhokoli z práv duševního vlastnictví strany; (b) jakýkoli spor související nebo vyplývající z obvinění z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití; a (c) jakýkoli nárok na soudní zákaz. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze smluvních stran nerozhodne řešit jakýkoli spor spadající do té části tohoto ustanovení, která bude shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, a takový spor bude rozhodován soudem s příslušnou jurisdikcí v rámci soudů uvedených pro jurisdikci výše a Strany souhlasí, že se podřídí osobní jurisdikci tohoto soudu.18. OPRAVY


Na stránkách mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na Stránce bez předchozího upozornění.19. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI


STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU A JAK JSOU DOSTUPNÉ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A NAŠICH SLUŽEB BUDE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI S STRÁNKAMI A VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM JEJICH POUŽÍVÁNÍ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI FR. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK ODKAZOVANÝCH NA STRÁNKU A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, ZÁVADY, VAŠE ZÁVAZKY 2) OSOBNÍ ÚRAZ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NA STRÁNKY A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A/NEBO JAKÉKOLIV OSOBNÍ INFORMACE A/NEBO VŠECHNY OSOBNÍ INFORMACE TAM ULOŽENÉ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA STRÁNKU NEBO ZE STRÁNKY, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY NA STRÁNKU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY A JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, 6) JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY V JAKÉKOLI OBSAHU A MATERIÁLŮCH NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NEDOPORUČUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANÉ NEBO NABÍZENÉ TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY, ŽÁDNÉ HYPERLINKOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY, ŽÁDNÉ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JINÉ WEBOVÉ APLIKACE NEBO MOBILNÍ APLIKACE WANTI BÝT STRANY NEBO JAKÝKOLI ODPOVĚDNÝ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A JAKÝKOLI TŘETÍ STRANA POSKYTOVATELŮ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. JAKO PŘI ZAKOUPENÍ PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIUM NEBO V JAKÉKOLI PROSTŘEDÍ, MĚLI BYSTE POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A POUŽÍVEJTE OPATRNOST, KDE JE TO VHODNÉ.20. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI


V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ VÁM ANI JAKÉKOLI TŘETÍM STRANÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO REKRESIVNÍ ŠKODY, VČETNĚ VRÁTANÝCH ŠKOD LOSTLO NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, I KDYŽ NÁM BYLI UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. BEZ OHLEDU NA COKOLIV V OPAKU UVEDENÉM ZDE, BUDE NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍČINY A BEZ OHLEDU NA FORMU AKCE VŽDY OMEZENA NA ČÁSTKU, POKUD JAKOUKOLIV NÁM ZAPLATÍTE BĚHEM 6. MĚS. OBDOBÍ PŘED JAKÝKOLIV VZNIKNUTÍM PŘÍČINY AKCE. NĚKTERÉ STÁTNÍ ZÁKONY A MEZINÁRODNÍ ZÁKONY USA NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ URČITÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO OMEZENÍ VZTAHOVAT A MŮŽETE MÍT DODATEČNÁ PRÁVA.21. ODŠKODNĚNÍ


Souhlasíte s tím, že nás budete bránit, odškodnit a chránit nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných úředníků, zástupců, partnerů a zaměstnanců, před a proti jakékoli ztrátě, poškození, odpovědnosti, nároku nebo požadavku, včetně přiměřených právníků ' poplatky a výdaje, uskutečněné jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z: (1) vašich příspěvků; (2) používání Stránek; (3) porušení těchto Podmínek použití; (4) jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách použití; (5) vaše porušení práv třetí strany, včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví; nebo (6) jakýkoli zjevně škodlivý akt vůči jakémukoli jinému uživateli Stránky, se kterým jste se spojili prostřednictvím Stránky. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou nás musíte odškodnit, a souhlasíte s tím, že budete na vaše náklady spolupracovat při naší obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, akci nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o tom dozvíme.22. UŽIVATELSKÉ ÚDAJE


Budeme uchovávat určité údaje, které přenesete na Stránku za účelem řízení výkonu Stránky, stejně jako údaje týkající se vašeho používání Stránky. I když provádíme pravidelné rutinní zálohy dat, nesete výhradní odpovědnost za všechna data, která přenesete nebo která se týkají jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Stránek. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýchkoli takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu proti nám vyplývající z takové ztráty nebo poškození takových dat.23. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY


Návštěva stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A JINÝCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH NÁMI Iniciovaných NEBO DOKONČENÝCH NÁMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronických záznamů, nebo na platby nebo poskytování kreditů jakýmikoli jinými prostředky. než elektronické prostředky.24. UŽIVATELÉ A OBYVATELÉ KALIFORNIE


Pokud jakákoli stížnost s námi nebude uspokojivě vyřešena, můžete se písemně obrátit na oddělení pomoci při stížnostech Divize spotřebitelských služeb Kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 nebo telefonicky na čísle (800) 952-5210 nebo (916) 445-1254.25. RŮZNÉ


Tyto Podmínky použití a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné na Stránkách nebo ve vztahu k Stránkám představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi. Naše selhání při uplatňování nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek použití nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Tyto Podmínky použití fungují v plném rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit některá nebo všechna svá práva a povinnosti jiným. Neneseme odpovědnost ani ručíme za jakoukoli ztrátu, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobené jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud je jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek použití shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení nebo část ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Podmínek použití a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení. Mezi vámi a námi nevzniká žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku těchto podmínek použití nebo používání stránek. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky použití nebudou vykládány proti nám na základě jejich návrhu. Tímto se zříkáte jakékoli a veškeré obrany, kterou můžete mít na základě elektronické podoby těchto Podmínek použití a chybějícího podpisu smluvními stranami za účelem provedení těchto Podmínek použití.26. KONTAKTUJTE NÁS


Chcete-li vyřešit stížnost týkající se stránek nebo získat další informace týkající se používání stránek, kontaktujte nás na adrese:


Měsíc svobody

1035 Jižní tepna č. 110

Quincy, MA 02169

Spojené státy

Telefon: 617-639-3068

Fax: 617-639-3068

wolf@libertymoon.org

Tyto podmínky použití byly vytvořeny pomocí Generátoru podmínek a podmínek společnosti Termly.

Terms and Conditions: Welcome
Terms and Conditions: Text
bottom of page